ยืนยันสิทธิ์ออนไลน์
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***วันเวลายืนยันสิทธ ิ์ผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน เม.ย. 2564 13:00 น.
ถึงวันศุกร์ ที่ 23 เดือน เม.ย. 2564 12:00 น.